Jesus - Koning - God!

21 May, 2019
Luister Na Hierdie Dagstukkie Jesus - Koning - God!

Hebreërs 1:1-14

Is die Ou Testament vandag nog vir ons relevant? Moet jy dit nie maar oorslaan en liewer net die Nuwe Testament lees nie? Die Oue het tog verbygegaan! Of het dit werklik? Persoonlik put ek vandag nét soveel inspirasie uit die Ou as die Nuwe Testament.

Dit is baie interessant hoe die skrywer van Hebreërs dan ook die Ou Testament gebruik. Hy het van die standpunt uitgegaan dat die verse uit die Ou Testament twee betekenisse het, ’n letterlike betekenis vir die tyd waarin dit geskryf is, asook ‘n betekenis wat van toepassing op Jesus, oftewel ‘n dieper geestelike betekenis. So byvoorbeeld is Psalm 110 oorspronklik geskryf as ‘n troonpsalm wat gesing is wanneer ‘n nuwe koning die troon bestyg. Die Hebreërskrywer maak dit egter van toepassing op Jesus se koningskap. Hy is ook nie die enigste wat dit doen nie. Matteus, Markus, Lukas en Handelinge haal almal Psalm 110:1 aan om Jesus se koningskap en uniekheid te bevestig.

Hebreërs 1:5-14 is ‘n pragtige gedig, saamgestel uit aanhalings uit die Ou Testament, meeste van hulle uit die Psalms. Op die oog af lyk dit na ‘n spul aanhalings wat maar net ingeryg is, maar as jy mooi oplet, sien jy dat dit ‘n bepaalde volgorde het, en dat dit ‘n bepaalde boodskap wil uitdra. Saam vorm hulle die verhaal van Jesus, en veral hoe Hy deur engele vereer is. Inderdaad was Hy nie maar net ‘n gewone baba nie, maar die Koning van alle konings - ‘n Koning wat nie maar net gewoonweg vereer word nie, maar selfs die engele val in aanbidding voor Hom neer. Dink maar byvoorbeeld aan die magtige engelekoor wat gesing het vanuit die hemel by die Koning se geboorte, en hoe die skaapwagters in verwondering hierdie skouspel ervaar het.

In hierdie samestelling sien ons die verganklikheid van alles, so verganklik soos ou stukke klere. Maar Jesus is ewig! Selfs al het Hy gesterf aan die kruis, en selfs al is Hy begrawe, het Hy weer opgestaan uit die dood, en Hy het na die hemel opgevaar. Vandag sit Hy op die troon en heers. Ons is Sy gesante en dienaars. Wat ‘n wonderlike voorreg!

Enkele gedagtes uit hierdie pragtige gedig:

· Jesus is die Seun van God (v 5). Aanhalings kom uit onder meer Psalm 2:7.

· Die engele aanbid Hom (v 6,7). Sal die engele enigiemand anders as God Sélf aanbid? Jesus is dus God.

· Sy heerskappy is vir ewig en Hy laat reg geskied (v 8).

· Jesus het die reg lief en haat onreg (9).

· Hy is gesalf tot ewige Koning (v 9).

· Hy is Skepper van die heelal (v 10).

· Hy is ewig en onverganklik (v 11).

· Hy is onveranderlik (v 12).

· Aan géén ander wese kan die eienskappe hier bo toegedig word nie (v 13) - Ps 110:1.

· Almal is ondergeskik aan Hom en moet Hom aanbid (v 14).

Hoe raak die eerste hoofstuk van Hebreërs ons vandag? Ons het reeds gesien dat dit ‘n geloofsbelydenis is. Met reg kan ons dalk vandag bekommerd wees oor die dinge wat rondom ons gebeur. Dit wil voorkom asof sonde besig is om die wêreld te verswelg. Dit lyk asof daar al hoe minder en minder gelowiges oorbly. Kyk maar hoe bars die dobbelhuise uit hulle nate! Nie dat dobbel uitgesonder moet word as ‘n “groot” sonde nie, maar dit is ‘n “meetinstrument” wat die mate van verval van die mensdom aandui. Bordele floreer. E-pos en sosiale media word oorstroom met alles wat vuil, lelik en onwaar is. Bedrog en korrupsie is aan die orde van die dag, tot in die heel hoogste gestoeltes. Roof, kapings, moord, verkragting, geweld en uitbuitery is ‘n alledaagse. Dikwels steur ons ons nie eers meer daaraan nie omdat ons afgestomp geraak het. Besoedeling vernietig ons atmosfeer, grond en waterbronne. Aardverwarming dreig om ons planeet te vernietig. ‘n Bitter donker prentjie?

Ons kan maar net, soos die engele wat hier beskryf word, voor Jesus neerbuig in aanbidding, want selfs deur al hierdie dinge sien ons Hom as heerser oor alles. Hy het immers alles gemaak, en Hy is steeds in beheer. Ons moenie kortsigtig wees en jou blind staar teen die probleme van die hier en nou nie. Ons moet verby dit alles kyk en die ewigheid raaksien, waar die ongeregtighede alles uitgewis sal wees, en waar selfs ons eie sondige, armsalige bestaan sal verander in ‘n heerlikheidslewe saam met Jesus, die Heerser oor alles. Oor die onbeskryflike mooi van die ewigheid kan ons dalk nou maar net droom, maar dit is ‘n werklikheid wat vir elke gelowige wag.

Gebed:

Wonderbare Koning, dankie dat U ook Here van my lewe is. Dankie dat ek deel het in U ryke erfenis!