Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Die Ware Jesus?

18 April, 2019
Luister Na Hierdie Dagstukkie Die Ware Jesus?

1 Johannes

Dit is die jaar 90 nC. Met bewende hand sit ‘n stokou man, diep in sy negentigs, in diepe bepeinsing met pen in die hand. In sy gedagtes maal die vraag: “Hoe is dit moontlik dat hulle my boek verkeerd kon interpreteer? Ek het dan gedink dat ek dit alles so duidelik en eenvoudig gestel het, sodat selfs ‘n kindjie dit sou verstaan!” Dan besluit hy: “Ek sal dit net eenvoudig duideliker vir hulle moet uitspel!”

Johannes, die “geliefde dissipel” en jongste van Jesus se twaalftal, doop die gansveer in die inkpotjie. Vyf jaar gelede het hy sy boek begin met die woorde: “In die begin was die Woord.....” Waarom sal hy dan allerhande fieterjasies en mooi woordjies gebruik? Hy sal dit weer presies op dieselfde wyse stel, want dit gaan immers oor Jesus en Wie Hy is! “Van die begin af was Hy daar,” skryf Johannes.

"Wie is Jesus nou éintlik? Hoe kan ek nog duideliker vir almal vertel wie Hy is? Daar heers baie dwalinge rondom hierdie vraag! Daar is maar net één genade: ek sal dit in 'n brief vir die mense moet verduidelik!"

"Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe." Johannes se gedagtes gaan baie ver terug en 'n glimlag speel om sy mondhoeke. "Sestig jaar gelede al! Kan dit so lank wees? Maar een ding is seker: ek het Hom daardie tyd persoonlik belewe!"

Vir Johannes is daar een geloofswaarheid wat soos ‘n paal bo water uitstaan, naamlik om te glo in Jesus. Natuurlik is dit baie belangrik om te glo dat Hy waarlik die Seun van God én Mens is. Die vraag is of dit voldoende is vir jou vryspraak? Kan hierdie geloof jou in die hemel bring? Ware Christenskap behels ’n persoonlike verhouding met Jesus. Dit bly egter nie maar net by ‘n innerlike ding nie, maar dit moet tot uiting kom in konkrete dade. Wanneer jy begin om liefde uit te leef op ‘n manier wat ander mense se lewens fisies aanraak, word jou geloof ‘n werklikheid. Die feit is dat jou liefdesoptrede God sigbaar maak vir mense op aarde!

Dit is juis wanneer gelowiges liefdeloos optree wat die werk van Jesus skade ly. Hierdie feit moet hy baie duidelik tuisbring in hierdie brief van hom.

Johannes is ook bewus van sekere leerstellige verskille wat aanleiding gegee het tot wrywing in die gemeente. Die gevolg was dat sommige gemeentelede hulle eie paadjie begin loop het. Tweespalt in ‘n gemeente kan die gemeente tot so ‘n mate verlam dat liefde totaal verdwyn.

Johannes is byvoorbeeld bewus van ‘n probleem wat sekere gelowiges het oor die menswording van Jesus. Dit sal dringend aangespreek moet word! Dan is daar weer ander met ‘n probleem oor die praktiese lewe van die gelowige. Hulle glo dat wanneer jy die salwing van die Heilige Gees het, het jy geen sonde nie, want dan het jy mos volledige kennis. Boonop weerspieël hulle alledaagse lewe gladnie hulle geloof nie. Wat dit eintlik op neerkom, is dat hulle nie wil aanvaar dat Jesus werklik mens geword het om vir hulle sondes te sterf, en sodoende vergifnis en vryspraak te bewerkstellig nie. Hulle dink volgens presies diesélfde riglyne as die Grieke met hulle gnostisisme. Die gnostisi glo mos dat hulle Goddelike saad ontvang het deur die Heilige Gees, en dat hulle om daardie rede nie kan sondig nie! Hulle het dus ook nie Jesus se versoening en vergifnis nodig nie. Gevolglik is hulle kennis van God sodanig dat hulle dade gladnie hulle geloof hoef te weerspieël nie!

Johannes besef dat hy met hierdie brief sal moet probeer om perspektief te gee oor die persoon van Jesus. Hy sal probeer om die verdraaide persepsies van die gnostisiste aan die kaak te stel, en sodoende te wys waaroor dit werklik in die geloof gaan.

Johannes skryf. Hy verduidelik vir die lesers van sonde en vergifnis uit die beeld van duisternis en lig. Hy maak 'n reeks negatiewe en positiewe stellings, soos: As jy beweer dat jy deel het aan Jesus, maar jy leef in die duister, dan lieg jy mos. Maar as jy in die lig lewe, reinig Jesus jou.

Sy duidelike boodskap is dat die gelowige se leefstyl moet ooreenstem met die oorsprong van sy geloof. God is Lig, en ons Sy eiendom. Daarom moet ons lewenswyse, optrede, dade en gedagtes natuurlik ook God se lig weerspieël. Ek kan beslis nie in God se ligkring lewe as my lewe verduister is deur sonde nie. Natúúrlik kan ons nie ontken dat sonde bestaan nie, maar wanneer ons ons sonde bely, het ons die sekerheid dat God ons vergewe. Hy het immers vir Jesus as Middelaar aan ons gegee om ons sondes weg te neem.

Gebed:

Here, ek moet vanoggend met droefheid bely dat daar nog soveel sonde in my lewe is. Help my asseblief om daarmee te breek sodat ek in U lig kan wandel.