Woensdag 26 Oktober 2016

Die Grootste Gebod

Markus 12:28-34

Petrus lag in sy mou as hy die groepie Sadduseërs druipstert sien wegstap. Hulle het tog sékerlik nie gedink dat hulle die Meester sou vasvra nie? Sal hierdie spul addergebroedsels dan nooit leer nie? Sy Rabbi het vir elke vraag van hulle tien antwoorde. Maar dan raak Petrus sommer weer warm onder die boordjie as hy die Skrifgeleerde raaksien. Blykbaar het die man nie die boodskap gekry nie. Tot sy verbasing sien Petrus egter dat hierdie Skrifgeleerde nie bymotiewe het nie. Dit lyk asof hy eerlik ‘n antwoord soek as hy vir Jesus vra wat die grootste gebod is. Hierdie man het besef dat Jesus die Sadduseërs baie slim geantwoord het.

Eintlik is hierdie gladnie so ‘n dom vraag nie, want as ons ‘n bietjie gaan terugdink oor die talle en talle wette waaronder die Jode gebuk moes gaan, is dit ‘n vraag wat dalk op elke Jood se lippe kon hang. As daar tóg maar net een enkele wet was wat al die ander wette kon vervang!

Moses het vir die eerste keer die wet van God, die tien gebooie ontvang op die berg. Elke Jood moes stiptelik volgens hierdie wet leef om enigsins in aanmerking te kon kom vir die ewige lewe. Later is daar nog ‘n lang ry wette bygevoeg, wette wat verduidelik het wat hulle mag eet en wat nie. Die reinheidswette wat dit duidelik uitgespel het waaraan jy mag en nie mag raak nie, en wat jy mag doen en wat nie. En dan het die Fariseërs boonop nog ‘n streepsak-vol ekstra wette bygevoeg, net vir ingeval. En dan het ons nog nie eers gepraat van al die offerandes en rituele nie. Daar was omtrent ‘n offer vir elke situasie. Vir die doodgewone Jood was hierdie dinge net eenvoudig te veel om te begryp. Selfs vir hierdie Skrifgeleerde het dit nou al een te veel geword. Is daar nie dalk nét miskien een enkele gebod wat almal kan vervang nie?

Jesus het dadelik gesien dat hierdie man geen bymotiewe het nie: “Die Here ons God is die enigste Here,” begin Jesus. Dit is baie belangrik om te begryp dat daar slegs EEN God is, Jahweh, die Here. Dit is dan ook wat die Joodse Godsdiens anders maak as al die ander godsdienste, waar daar talle gode betrokke is.

Jesus gaan voort, en Hy haal twee gebooie uit wat ewe belangrik is - die een kan nie sonder die ander gelees word nie. Die eerste gebod haal Hy aan uit Deuteronomium 6:4-5, wat sê dat ‘n mens jou volledige toewyding aan God alleen moet gee. Jy moet God liefhê met jou hele wese. Die tweede kom uit Levitikus 19:18, en dit lui dat mense mekaar moet liefhê, net soos wat hulle hulleself liefhet.

Die vraag is: Hoe kan twee gebooie al die ander vervang? Is dit ooit moontlik? Wat dan van die tien gebooie? Word dit dan nou nietig verklaar? Nee, nie in die minste nie! As ons mooi kyk na die tien gebooie, sien ons dat die eerste vier handel oor hoe ons God moet aanbid. As jy werklik vir God liefhet, is dit net natuurlik dat jy Hom alleen sal aanbid en dat daar géén ander gode in jou lewe sal wees nie. Daar sal niks tussen jou en God kom nie, want jy het Hom mos lief. En natúúrlik sal jy Sy wonderlike en heilige Naam mos eer! Jy sal nie Sy Naam ligtelik of spottend gebruik nie, nie eers gepraat daarvan om dit as ‘n kragwoord te gebruik nie (Oh my God!). Alles kan saamgevat word as liefde vir God.

Die laaste ses gebooie sê presies dieselfde in verband met ons medemens. As jy hom liefhet, sal jy sy eiendom respekteer en diefstal sal nie ‘n opsie wees nie. Jy sal hom op géén manier seermaak nie, nie eers gepraat van doodmaak nie. Egbreuk is iets wat bittere pyn veroorsaak. Ook dít sal nie ‘n opsie wees nie! En natuurlik sal jy nie iets sleg sê van enige iemand anders nie en beslis nie skinder van hom nie, want dit kan groot skade en pyn veroorsaak. En jou ouers? Jy sal aan hulle (én al jou meerderes) die nodige eerbied en respek betoon. Alles kom neer op liefde vir jou naaste.

Jesus het nie maar net in teorie hierdie saak gestel nie. Hy het dit prakties uitgeleef. Om die waarheid te sê het Hy uit Sy pad gegaan om daardie naasteliefde op alle terreine uit te leef en sodoende vir Sy volgelinge ‘n voorbeeld gestel van hoe ware naasteliefde lyk. Hy het die ekstra myl geloop en Homself afgesloof vir ander mense. Hy het siekes gesond gemaak, mense kos gegee, skares geleer. Hy was nederig, nie alleen teenoor Skrifgeleerdes en Fariseërs soos Nikodemus nie, maar ook teenoor doodgewone mense, selfs die uitgeworpenes van die samelewing! Hy het alles oorboord gegooi, selfs ’n goeie reputasie, deur Homself te meng met ‘n veragtelike Samaritaanse vrou met ‘n stink reputasie en gehate tollenaars en hulle twyfelagtige sondaar-vriende.

Hierdie Skrifgeleerde het baie goed begryp wat Jesus gesê het. Hy het selfs verstaan dat dit belangriker is om jou naaste lief te hê as al die offerandes aan God. “Jy is nie ver van die Koninkryk van God af nie.” sê Jesus vir hom. Hierdie man het dalk beter verstaan waaroor dit gaan as Jesus se Apostels. Daar was nog net een ding wat in sy pad gestaan het om die ewige lewe te kon kry, een enkele eenvoudige treetjie: Hy moes in Jesus glo. Het hy ooit daardie tree geneem? Ons kan maar net raai.

Die vraag wat ek vanoggend in groot erns vir jou, liewe leser, wil vra, is of JY daardie finale tree gegee het? Baie wat vanoggend hierdie oordenking lees, het nog nie so ver gekom nie. Een enkele treetjie……...

Gebed:

Here, ek bid vir elkeen wat vanoggend hierdie oordenking lees, wat nog nie vir Jesus “Ja” gesê het nie. Plaas asseblief ‘n dringendheid in elke hart om Jesus se aanbod van die Ewige Lewe te aanvaar.


Skriflesing

Die vraag oor die grootste gebod

(Matt. 22:34-40; Luk. 10:25-28)

28Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir Hom: “Wat is die heel grootste gebod?”

29Jesus antwoord hom: “Die eerste is: ‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. 30Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’ 31Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Geen ander gebod is groter as dié twee nie.”

32“Pragtig, Meneer!” sê die skrifgeleerde vir Hom. “Dit is waar wat u gesê het: ‘Die Here is die enigste God,’ en ‘daar is geen ander God as Hy nie.’ 33En ‘om Hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag’ en ‘om jou naaste lief te hê soos jouself’ is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers.”

34Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê Hy vir hom: “Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie.”

Niemand het dit toe meer gewaag om Hom 'n vraag te stel nie.

TERUG NA BO

Dinsdag 25 Oktober 2016

Opstanding ‘n Werklikheid?

Markus 12:18-27

Die groepie Sadduseërs kom na Jesus toe aangestap, en Petrus sien sommer dat hier alweer splinternuwe moeilikheid is. “Wat sou die manne wou hê?” wonder Petrus, “hulle stel mos nie juis so belang in Godsdienstige sake nie?”

Petrus het darem nou al ‘n slag of wat met hierdie snaakse klomp te doene gehad. Sadduseërs mag jy nóóit met die giftige Fariseërs verwar nie! Hulle is so ver van mekaar verwyder as oorl’e ou Jona se Nineve van Tarsis af! Hulle en die Fariseërs sit beslis nie om dieselfde vuur nie! Anders as die Fariseërs, is hierdie klomp sommer baie wêreldsgesind. Hulle is eintlik kultuurmense, wat die Griekse beskawing baie hoog ag. En dít is ‘n ding wat ‘n Fariseër beslis nooit óóit sal doen nie. Welgestelde lede van die samelewing, en meeste van hulle is baie invloedryk. Om daardie rede is hulle dan ook die manne wat hoë posisies beklee, soos om op die Joodse Raad sitting te hê, en daar nogal langs hulle aardsvyande, die Fariseërs sit! In sy mou lag Petrus, want hy wonder dikwels hoe warm dinge verloop wanneer daardie manne in sitting is. Vir séker gaan die twee groepe mekaar in die hare vlieg!

Ten spyte van al hulle streke is die spul Sadduseërs tóg ‘n Godsdienstige klomp. Maar hulle het nou nie juis veel erg aan die bestudering van die Skrifte nie. Om die waarheid te sê, aanvaar hulle slegs die vyf Boeke van Moses as Woord van God! Die Profete en ander geskrifte is vir hulle gladnie belangrik nie. Hulle sien dit gladnie eers as deel van die Woord nie! En dan is daar die kwessie van engele en geeste en die opstanding: hierdie sake verwerp hulle totaal. Engele en alles wat buite die tasbare aardse lewe, bestaan net eenvoudig nie vir hulle nie. As jy die dag sterf, is dit die einde. Daar is nie lewe na die dood nie, klaar en gedaan! Juis omdat hulle so glo, is daar by hulle ‘n soort fatalisme. Jy is vry om te doen wat jy wil doen, solank jy net vir God aanbid!

Petrus onthou nog hoe die Sadduseërs se hare regop gestaan het die dag toe Jesus vir Lasarus uit die dood opgewek het. Die Sadduseërs moes sekerlik die gevaarligte sien flikker het, en toe besluit hulle saam met hulle aardsvyande dat Jesus moes dood. Hy het immers hulle hele argument omver gegooi!

Dit laat Petrus se hare regop staan as hy besef dat hierdie mense juis dikwels poste beklee in die kerk. Baie van hulle is priesters! Die grootste deel van die Sanhedrin is juis saamgestel uit Sadduseërs. Selfs Kajafas, die Hoëpriester en sy voorganger, Annas is albei Sadduseërs. Twee baie invloedryke manne daardie! Terloops, Kajafas is mos Annas se skoonseun. Hy moet sékerlik maar doen wat Skoonpa sê, al is hy die hoëpriester!

Dit is vir Petrus aan die een kant skrikwekkend, maar terselfdertyd tóg ook interessant om te sien dat, alhoewel dit die Fariseërs is wat so giftig teen Jesus is, en dan nog die feit dat hulle nie met die Sadduseërs kan saamwerk nie, hulle tóg uiteindelik saamspan teen Jesus. Petrus wonder heimlik watter een van hierdie twee groepe die hoof aanvoerder gaan wees om sy Meester tereg te stel. Maar hy voel iewers hier binne séker dat dit eintlik die Sadduseërs gaan wees!

Petrus word teruggeruk na die werklikheid. Hierdie groepie Sadduseërs kom met ‘n absurde situasie na Jesus, net om te wys dat die hele gedagte van die opstanding uit die dood belaglik is. Hulle argument is gegrond op die sogenaamde leviraatshuwelik wat beskryf word in Deuteronomium 25. Volgens hierdie wet van Moses is dit ‘n man se plig, as sy broer kinderloos sou sterf, om met sy broer se vrou te trou en kinders te verwek namens sy broer. Hierdie Sadduseërs beskryf ‘n belaglike situasie waar ‘n vrou al deur sewe broers was, en dat almal dood is, en steeds is sy kinderloos. By die opstanding - wie se vrou sou sy dan nou eintlik wees?

Jesus se antwoord gryp totaal die wind uit hulle seile. In die eerste plek kan God die onmoontlike doen. Dit is binne Sy mag om mense uit die dood te kan laat opstaan. Maar hulle moet duidelik verstaan dat die hemelse lewe nie maar net ‘n voortsetting is van die aardse lewe nie. Dit is iets totaal anders, ‘n totale nuwe vorm van lewe. Geen mens kan hom dus nou al voorstel presies hoe dit gaan lyk nie. Dit is vir ons ‘n reuse verrassing!

Maar dan sê Jesus vir hulle verder dat hulle gladnie die Bybel ken nie, want as hulle die Skrif, dis nou die gedeelte wat hulle wél aanvaar, sou lees, dan sou hulle besef dat God die God van lewendes is en nie van dooies nie, en dat daar in Eksodus 3:6 staan dat Hy die God van Abraham en Isak en Jakob is, drie mense wat reeds gesterf het, en wat nou LEWE in die hemel.

Paasnaweek herdenk ons nie alleen die dood van Jesus nie, maar ook Sy opstanding. En as ons hiermee saam ook lees wat Paulus in Kolossense 3:1-4 skryf, dat ons saam met Jesus uit die dood opgewek is, en dat ons saam met Hom Sy heerlikheid sal deel by Sy wederkoms, dan kan ons nie anders nie as om te jubel en juig in die opstanding uit die dood. Ja, daar bestaan by my géén twyfel nie, dat daar wel ‘n opstanding is! En wat meer is: as ek lees wat die Here my belowe op talle plekke in die Bybel, dan is ek baie seker dat ek deel gaan hê in hierdie opstanding. Hy sê dat almal wat in Jesus glo die ewige lewe sal hê - nie eers eendag nie, maar vandag alreeds! En ek glo, dus het ek daardie ewige lewe. En jy? Is jy seker daarvan?

Gebed:
Here, dankie dat ek vanoggend net weereens die versekering gekry het dat U vir my die ewige lewe gegee het, en dat ek eendag ook weer gaan opstaan uit die dood.


Skriflesing

Die vraag oor die opstanding uit die dood

(Matt. 22:23-33; Luk. 20:27-40)

18Toe kom daar Sadduseërs na Jesus toe. Dit is hulle wat beweer dat daar nie 'n opstanding is nie. 19Hulle vra Hom toe: “Meneer, Moses het vir ons voorgeskrywe: ‘As iemand se broer sterwe en 'n vrou agterlaat maar nie kinders het nie, moet hy met die weduwee van sy broer trou en 'n nageslag vir sy broer verwek.’ 20Nou was daar sewe broers. Die oudste het getrou en by sy sterwe geen kinders gehad nie. 21Die tweede het toe met die weduwee getrou, maar hy het ook gesterwe sonder om kinders agter te laat, en die derde net so. 22Nie een van die sewe het kinders by haar gehad nie. Heel laaste het die vrou toe ook gesterwe. 23Met die opstanding, wanneer hulle uit die dood opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Al sewe het haar mos as vrou gehad.”

24Jesus sê vir hulle: “Is die rede waarom julle dwaal, nie juis dat julle nie die Skrif ken nie en ook nie die krag van God nie? 25Ja, want wanneer die mense uit die dood opstaan, trou hulle nie meer nie, maar is hulle soos die engele in die hemel. 26En dat die dooies opgewek word, het julle dan nie in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos, gelees hoe God vir hom gesê het: ‘Ek is die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob’ nie? 27Hy is nie 'n God van dooies nie maar van lewendes. Julle is dus heeltemal aan die dwaal!”

TERUG NA BO

Maandag 24 Oktober 2016

Wat van Belasting?

Markus 12:13-17

Jerusalem, en veral die tempel begin nou een te veel raak vir Petrus. ‘n Paar dae gelede was dit nog baie lekker om die tempel te kon bewonder, en hy het hom verlustig in al die dinge wat daar aangaan, maar nou begin die verkeer te kwaai raak, en dit maak hom senuweeagtig. Kort-kort is daar iemand wat sy Meester probeer vastrek met strikvrae. Hy weet nie hoe die Rabbi dit regkry om elke keer uit die slagyster te kom nie. Netnou nog was dit die spul kerkleiers wat wou weet waar sy Meester Sy gesag vandaan kry. Petrus lag in sy mou as hy terugdink hoe hulle daar druipstert weg is. Sy meester het hulle slagyster meesterlik gefnuik! Petrus ril as hy dink wat hulle volgende kan beplan.

En Petrus se gedagtes was nog nie eers koud nie, toe sy hart ‘n slag botstil gaan staan. Doelgerig kom ‘n groepie manne op hulle afgestap. Petrus herken hulle al van ver af aan hulle klere: Fariseërs! Saam met hulle is ‘n paar van daardie halfgebakte Herodiane. O, hoe irriteer daardie manne hom nie! Hulle probeer hulle alewige wette en nogmaals wette op almal afvorseer. Waarmee gaan hulle die Meester vanoggend kom konfronteer?

Wanneer die slim manne met Jesus begin praat, kan Petrus sy lag nie hou nie: “Meneer, ons weet dat U iemand is wat U mening eerlik uitspreek,” begin hulle. Sulke mooi woorde het Petrus nog nooit uit ‘n Fariseër se mond gehoor nie! Die heuningkwas word omtrént mildelik geswaai! “U is getrou aan die waarheid en so maak U die wil van God bekend.” Petrus bars amper hardop uit van die lag. Wat het in die manne gevaar? Hulle kan tog sékerlik nie ernstig wees nie? Hulle het nog nóóit ‘n goeie woordjie vir die Meester gehad nie! Waarom nou skielik al die komplimente?

Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal?”

Petrus verstar! Hier kom ‘n lelike strik! “Pasop Meester, hulle wil U in ‘n lokval lei!” wil Petrus nog waarsku, maar dan onthou hy hoe Jesus nog elke keer daardie soort van strikvrae baie slim omseil het.

Moet ons betaal, of moet ons nie betaal nie?”

Petrus se oë dwaal na die groepie Herodiane wat saam met die Fariseërs gekom het. “Die verraaiers!” Petrus kook! “Hulle ondersteun die Romeinse oorheersing!” Nou weet hy waarom die walglike Herodiane hier saam met die Fariseërs is: as Jesus hierdie vraag verkeerd antwoord, gaan hulle Hom net daar en dan aankla by ou Herodus. Sulke addergebroedsels! Skelms! Petrus voel-voel so na sy swaard. Binne in hom stoom dit. Hulle probeer elke toertjie in die boek om sy Meester uit te vang!

Waarom stel julle vir my ‘n strik?” hoor Petrus die Meester se antwoord.

Dan het Hy sowaar die ding sien kom!” dink Petrus verlig.

Bring vir My ‘n muntstuk,” beveel Jesus die slim manne.

Wat sou Hy dan nou met ‘n muntstuk wou doen?”

Maar dan kom Jesus se volgende vraag as Hy ‘n muntstuk in die hand het: “Wie se kop is op die muntstuk gegraveer? En wie se naam staan daar?” Almal stem saam dat dit die keiser s’n is, ongetwyfeld. “Nou, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort, en gee ook aan God wat aan God behoort!”

Nou waarom het ek nie daaraan gedink nie?” wonder Petrus. Hy moet hom inhou om nie weer hardop van die lag uit te bars as hy die slim manne se verslae gesigte sien nie. Hulle weet nie wat hulle getref het nie, die wind skoon uit hulle seile. “Dit sal hulle ‘n les leer!”

Vir die Joodse volk was die hele kwessie van belasting wat hulle elke jaar aan die Romeine moes betaal, ‘n groot pyn. En wat die sakie nog seerder laat maak het, is die munte wat hulle moes gebruik. Joodse muntstukke het nie ‘n afbeelding van ‘n persoon op gehad nie. Hulle kon egter nie hierdie munte gebruik vir belasting doeleindes nie. Hulle was verplig om die Romeinse Denarii te gebruik, ‘n silwer muntstuk met die keiser se kop op die een kant, met die inskripsie: “Tiberius Caesar Augustus, seun van die goddelike Augustus.” Op die agterkant van die munt was ‘n vrouefiguur met ‘n kroon, septer en palmtakke. Vir enige toegewyde Jood was hierdie munte iets afgryslik, want dit het die tweede gebod oortree! Die Selote, ‘n Joodse terroristebeweging, het botweg geweier om enige vorm van belasting te betaal. Die Fariseërs (en baie ander Jode) het wél die belasting betaal, maar nie sonder om baie duidelik hulle misnoë te kenne te gee nie.

Wanneer Jesus die Fariseërs antwoord, sê Hy eintlik vir die manne dat daardie munte die keiser se eiendom is. Deur belasting daarmee te betaal, gee jy eintlik net dit wat aan die keiser behoort vir hom terug.

Maar dan voeg Jesus dadelik by, dat daar ‘n ander baie belangrike saak is: Gee ook aan God wat aan Hom behoort! Hier het Jesus op ‘n paar seer liddorings getrap, want hulle Godsdiens het oor die wet en oor hulleself gegaan, sonder om God se wil waarlik in ag te neem.

Vandag vra Hy ook van my en jou om aan Hom te gee wat aan Hom behoort. Nee, nie (net) jou geld nie! Hy vra dat ons waarlik deel moet word van Sy Koninkryk en dat ons ons dissipelskap sal uitleef vir Hom.

Gebed:

Here, Ek staan vandag skuldig voor U as ek moet bieg dat ek nie waarlik aan U gee wat U toekom nie. Help my om my dissipelskap waarlik uit te leef.

TERUG NA BO